top of page

Algemene voorwaarden

terms & conditions

Artikel 1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en factuur van Praat Nederlands met Emily en iedere overeenkomst tussen Praat Nederlands met Emily en een Wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig verklaard worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Praat Nederlands met Emily en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
c. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
d. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
e. Als Praat Nederlands met Emily niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Praat Nederlands met Emily in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid
Praat Nederlandse met Emily respecteert de privacy van de cursisten en zal alle tijdens de cursus verkregen informatie vertrouwelijk behandelen. Gegevens van cursisten worden door Praat Nederlands met Emily alleen gebruikt voor:
– Communicatie met de cursist in het kader van de overeengekomen cursus en communicatie over cursusaanbiedingen van Praat Nederlands met Emily

Artikel 3. Inschrijven en betalen
a. Alle offertes en aanbiedingen van Praat Nederlands met Emily zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
b. Na inschrijving heeft de klant 14 dagen bedenktijd. Na inschrijving kan de klant zich tot 7 dagen voor de start van de cursus kosteloos bedenken. Wanneer de cursus is gestart geldt artikel 4a.

c. De registratie is persoonlijk en niet overdraagbaar aan een andere persoon.
d. De hoogte van het cursusgeld wordt aangegeven op de website van Praat Nederlands met Emily en wordt vermeld in een email aan de Wederpartij. Het cursusgeld moet één week vóór aanvang van de cursus zijn voldaan. Plaatsing voor een cursus geschiedt nadat Praat Nederlands met Emily de plaatsing aan Wederpartij heeft bevestigd en na betaling van het cursusgeld.
e. Betaling voor een cursus dient te geschieden voorafgaand aan de start van de cursus.
f. Met de inschrijving verplicht Wederpartij zich tot betaling van het volledige cursusgeld.
g. Aanmaningskosten €35,= voor het niet betalen van het cursusgeld worden bij de tweede aanmaning in rekening gebracht.

Artikel 4. Terugbetaling en annulering
a. Terugbetaling van het cursusgeld gebeurt binnen twee weken en alleen:
● als de cursus niet doorgaat, of
● indien Praat Nederlands met Emily binnen 7 dagen voor de start van de eerste les van de betreffende cursus een schriftelijk verzoek om terugbetaling van de Wederpartij ontvangt. In dit geval zullen administratiekosten ten hoogte van € 35 in rekening worden gebracht. 

Als de cursus al begonnen is, is het niet mogelijk de cursus te annuleren.
b. Een cursus gaat door bij een minimum van vier cursisten. Praat Nederlands met Emily behoudt zich het recht voor om, in het geval dat er minder dan vier cursisten zijn, een verkorte cursus te geven met handhaving van de cursusprijs. In de verkorte cursus zal dezelfde stof aan bod komen als in de normale cursus met als doel dat de cursisten na afronding van de cursus door zullen kunnen stromen naar het volgende niveau.
c. Praat Nederlands met Emily behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een cursus door een andere docent te laten geven. Een docentwijziging geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van het cursusgeld.
d. Het verzuim van cursuslessen door de cursist geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. 
f. Privé lessen en Semi-privé lessen kunnen bij een afmelding van minstens 48 uur van tevoren maximaal één keer opnieuw worden ingepland als er beschikbaarheid is. Bij een afmelding binnen 48 uur zal het volledige bedrag van de verzuimde les(sen) in rekening gebracht worden. Wanneer de student na 5 minuten na aanvang van de lestijd niet aanwezig is, wordt er telefonisch contact opgezocht met de student. Is de student 15 minuten na aanvang nog niet aanwezig in de online vergadering en heeft de student niet van te voren aangegeven later aan de les deel te nemen, dan wordt de les gestopt door de docent en wordt de les als compleet beschouwd.

Artikel 5. Aanvang, omvang en duur van de les, lesmateriaal, examens en doorstromen naar hoger niveau
a. De lesduur en lesomvang wordt aangegeven op de website van Praat Nederlands met Emily. Wederpartij ontvangt hierover een afzonderlijk bericht per email.
b. Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Wederpartij dient er bij aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus eventueel kan worden verlengd. Verzetten van data geeft geen recht op restitutie.
c. Lesmateriaal zit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

d. Om door te stromen naar een hoger niveau moet het examen aan het einde van de cursus behaald worden of moet de docent daartoe toestemming geven.


Artikel 6 Klachtenprocedure
Praat Nederlands met Emily wil de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening waarborgen. Het kan echter voorkomen dat er een ontevredenheid is. Praat Nederlands met Emily streeft ernaar dat op te lossen. Wanneer u een klacht heeft neemt contact op met E.P.A. Merks. Samen probeert u tot een oplossing te komen.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Praat Nederlands met Emily en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page